Persoonsgegevens
Cookies
Uw rechten
Beveiliging persoonsgegevens

Contactgegevens Vulperia
T: 0649308102
E: info@vulperia.nl
I:  www.vulperia.nl

Medewerker gegevensbescherming voor Vulperia is Robert Kruizinga, waar u terecht kunt voor privacy gerelateerde vragen.  Hij is te bereiken via info@vulperia.nl of telefonisch via 0649308102.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken
Vulperia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Vulperia van u verwerkt. Dit is afhankelijk van de relatie die u met ons heeft, met andere woorden of het een klant- of personeelsrelatie betreft.

 • Contactgegevens;
  • Voor- achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Klantnummer;
 • Betaalgegevens
  • Bankrekeningnummer;
  • KVK-nummer;
  • BTW-nummer.
 • Communicatie historie;
 • Locatiegegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld door correspondentie of telefonisch.

De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Vulperia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van een bestelling, betaling of andere administratieve handeling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen ten aanzien van onze diensten en producten;
 • Vulperia analyseert  aan de hand van cookies uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren hierbij worden ip adressen gemaskeerd;
 • Vulperia verwerkt uw persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht worden.

De rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Gerechtvaardigd belang: indien het werkzaamheden betreft die verband houden met de bedrijfsactiviteiten van Vulperia mits de verwerkingsactiviteiten binnen een klantrelatie plaatsvinden;
 • Wettelijke plicht;
 • Overeenkomst;
 • Toestemming (deze kunt u te allen tijde intrekken).

Geautomatiseerde besluitvorming
Vulperia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen voor u kunnen hebben. Het betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen zonder tussenkomst van een medewerker van Vulperia.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere partijen
Vulperia verstrekt uw persoonsgegevens aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Accountantskantoor;
 • Software leveranciers;
 • Marketing dienstverleners;

Vulperia verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen (derden) die niet in deze lijst zijn genoemd, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Vulperia bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vulperia bewaart uw gegevens zolang u klant bent en daarna nog 2 jaar.

Op bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens rust de fiscale bewaarplicht. Vulperia is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens 7 jaar te bewaren indien de gegevens voorkomen in:

 • Het grootboek;
 • De debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • De in-en verkoopadministratie;

Cookie verklaring
Wij registreren gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat, wanneer u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, ip-adressen gemaskeerd worden. We kunnen jouw gegevens dus niet herleiden naar jouw ip-adres. Verder is Google Analytics zodanig ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Heeft u toch bezwaar tegen de cookies van Google Analytics kijk dan op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl voor een opt-out. Op onze website wordt een Facebook plugin getoond wanneer u de cookies accepteert. Wij hebben geen invloed op de cookies die Facebook plaatst, zolang u de plugin niet gebruikt worden er geen cookies geplaatst, voor meer informatie kijkt u op: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Wij plaatsen de volgende cookies:

Naam cookie

Gebruik

Levensduur

 

Sessie cookie

Functionele gebruikersinstellingen

Tot u de browser sluit

 

Plg_system_eprivacy

Functionele gebruikersinstellingen

30 dagen

 

_ga

Geanonimiseerde statistieken

2 jaar

 

_gat

Geanonimiseerde statistieken

1 minuut

 

_gid

Geanonimiseerde statistieken

24 uur

 

Uw rechten
Vulperia wijst u graag op uw rechten die u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft. Bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen:

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Vulperia van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk of digitaal inzageverzoek indienen. De medewerker gegevensbescherming behandelt uw verzoek in beginsel binnen een maand. Deze termijn kan worden verlengd met een maand indien het een ingewikkeld verzoek betreft of er veel inzageverzoeken moeten worden verwerkt.

Recht op rectificatie
Blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten verbeteren, aan te vullen of af te schermen. In het geval Vulperia uw verzoek honoreert worden eventuele ontvangers van de onjuiste persoonsgegevens in kennis gesteld van rectificaties daarop. U kunt mondeling, schriftelijke of digitaal om rectificatie van uw gegevens verzoeken. U ontvangt uiterlijk binnen een maand schriftelijk of digitaal een reactie.

Recht op vergetelheid
U kunt, behoudens enkele uitzonderingen, aan Vulperia vragen uw gegevens te wissen:

 • Uw gegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld;
 • Uw gegevens zijn verwerkt op grond van uw toestemming en u trekt uw toestemming in;
 • U maakt bezwaar indien uw gegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang;
 • Uw gegevens zijn in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt;
 • Indien een wettelijke bepaling verplicht tot verwijdering na het verstrijken van een bepaalde tijd.

Uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens wordt in beginsel binnen een maand afgehandeld. Indien het een complex verzoek betreft kan deze termijn met maximaal een maand worden verlengd.

Recht op dataportabiliteit
U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van uw gegevens) als Vulperia uw persoonsgegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of om een overeenkomst met u uit te voeren. U kunt dit recht alleen uitoefenen ten aanzien van de digitale verwerking van uw gegevens, dus niet voor papieren bestanden. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Er wordt nagestreefd om binnen een maand aan uw verzoek te voldoen. Indien het een complex verzoek betreft kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt Vulperia vragen om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Dit houdt in dat uw gegevens tijdelijk niet worden gebruikt. U kunt een verzoek tot beperking van de verwerking indienen in de volgende situaties:

 • U constateert dat uw gegevens onjuist zijn;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt maar u heeft er belang bij dat de gegevens worden bewaard;
 • Uw gegevens zijn niet langer nodig voor het oorspronkelijk doel maar u heeft uw gegevens nodig voor een juridische procedure;
 • U bent vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van uw gegevens en er moet worden uitgezocht of uw belang zwaarder weegt dan het belang van Vulperia

Recht van bezwaar
U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U vraagt Vulperia in dit geval om uw gegevens niet langer te gebruiken. U kunt hiervan gebruik maken indien u hiervoor bijzondere persoonlijke redenen heeft of indien uw gegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Het indienen van een verzoek
U kunt uw schriftelijke of digitale verzoeken ter attentie van Robert Kruizinga versturen naar:

Vulperia ICT Services
Cremersrijge 17
9781NH Bedum
info@vulperia.nl

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor de App ‘KopieID’ van het Ministerie van Economische Zaken gebruiken. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek. Vulperia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verwijzen u hiervoor door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Vulperia neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met ons via 06-49308102 of stuur een e-mail naar info@vulperia.nl.

Uw rechten
Vulperia wijst u graag op uw rechten die u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft. Bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen:

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Vulperia van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk of digitaal inzageverzoek indienen. De medewerker gegevensbescherming behandelt uw verzoek in beginsel binnen een maand. Deze termijn kan worden verlengd met een maand indien het een ingewikkeld verzoek betreft of er veel inzageverzoeken moeten worden verwerkt.

Recht op rectificatie
Blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten verbeteren, aan te vullen of af te schermen. In het geval Vulperia uw verzoek honoreert worden eventuele ontvangers van de onjuiste persoonsgegevens in kennis gesteld van rectificaties daarop. U kunt mondeling, schriftelijke of digitaal om rectificatie van uw gegevens verzoeken. U ontvangt uiterlijk binnen een maand schriftelijk of digitaal een reactie.

Recht op vergetelheid
U kunt, behoudens enkele uitzonderingen, aan Vulperia vragen uw gegevens te wissen:

 • Uw gegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld;
 • Uw gegevens zijn verwerkt op grond van uw toestemming en u trekt uw toestemming in;
 • U maakt bezwaar indien uw gegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang;
 • Uw gegevens zijn in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt;
 • Indien een wettelijke bepaling verplicht tot verwijdering na het verstrijken van een bepaalde tijd.

Uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens wordt in beginsel binnen een maand afgehandeld. Indien het een complex verzoek betreft kan deze termijn met maximaal een maand worden verlengd.

Recht op dataportabiliteit
U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van uw gegevens) als Vulperia uw persoonsgegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of om een overeenkomst met u uit te voeren. U kunt dit recht alleen uitoefenen ten aanzien van de digitale verwerking van uw gegevens, dus niet voor papieren bestanden. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Er wordt nagestreefd om binnen een maand aan uw verzoek te voldoen. Indien het een complex verzoek betreft kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt Vulperia vragen om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Dit houdt in dat uw gegevens tijdelijk niet worden gebruikt. U kunt een verzoek tot beperking van de verwerking indienen in de volgende situaties:

 • U constateert dat uw gegevens onjuist zijn;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt maar u heeft er belang bij dat de gegevens worden bewaard;
 • Uw gegevens zijn niet langer nodig voor het oorspronkelijk doel maar u heeft uw gegevens nodig voor een juridische procedure;
 • U bent vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van uw gegevens en er moet worden uitgezocht of uw belang zwaarder weegt dan het belang van Vulperia

Recht van bezwaar
U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U vraagt Vulperia in dit geval om uw gegevens niet langer te gebruiken. U kunt hiervan gebruik maken indien u hiervoor bijzondere persoonlijke redenen heeft of indien uw gegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Het indienen van een verzoek
U kunt uw schriftelijke of digitale verzoeken ter attentie van Robert Kruizinga versturen naar:

Vulperia ICT Services
Cremersrijge 17
9781NH Bedum
info@vulperia.nl

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor de App ‘KopieID’ van het Ministerie van Economische Zaken gebruiken. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek. Vulperia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verwijzen u hiervoor door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Vulperia neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met ons via 0649308102 of stuur een e-mail naar info@vulperia.nl.